Living your truth

Organizational Empowerment

Misschien herken je het wel…

 • Er is wel een missie en visie geformuleerd, maar deze wordt niet in hele organisatie doorleefd als inspiratie en kompas
 • Helderheid over en betrokkenheid bij gezamenlijke doelen ontbreekt, waardoor silo’s blijven bestaan en mensen zich vooral heel verantwoordelijk blijven voelen voor hun eigen taakgebied, wat samenwerking in de weg staat
 • Er is weinig betrokkenheid en inlevingsvermogen bij issues, behoeftes en doelstellingen van andere afdelingen. Communicatie is niet effectief en geleerde vaardigheden worden niet toegepast.
 • Mensen voelen zich niet veilig om uit te spreken en aan te spreken
 • Management vindt dat medewerkers meer regie, initiatief, lef en pro-activiteit kunnen laten zien
 • Medewerkers vinden dat management geen voorbeeldrol vervult, geen mandaat geeft, geen heldere gezamenlijke doelen en kaders stelt, niet inspireert en niet aanspreekbaar is
 • Er is organisatie-breed weinig zelfreflectie; oorzaken worden extern gezocht. Daarom ontbreekt het aan een gezamenlijke probleemdefinitie, verantwoordelijkheid, initiatief en oplossingsgerichtheid
 • In het licht van gewenste veranderingen zijn verbetertrajecten geïnitieerd en verbeterplan procedures geformuleerd. Al geruime tijd zijn projectgroepen aan de gang, maar daadwerkelijke veranderingen blijven uit
 • Er is een duidelijk beeld van de huidige situatie (de IST) en de gewenste situatie (de SOLL), maar oude cultuurpatronen verhinderen een duurzame verandering. Voorbeelden zijn:
  • Teamwerk en samenwerking worden gestimuleerd, maar individuele prestaties worden nog steeds beloond;
  • Nee zeggen wordt aangemoedigd, maar overwerk wordt beloond;
  • Aanspreken en feedback geven wordt gestimuleerd, maar de feedback wordt niet ontvangen op constructieve wijze;
  • Openheid en transparantie worden als waarden beleden, maar belangenverstrengeling zorgt voor coalitievorming, vaagheid en incongruente communicatie

De tijden zijn veranderd. Nu wij nog.”  Fred Delfgauw

Een organisatie is als een levend organisme, dat zich voortdurend aanpast aan een omgeving, die steeds verandert. De maatschappij verandert. De natuur verandert, sociale normen veranderen, de markt en de marktvraag veranderen, de economie verandert. Organisaties moeten daarop inspelen om voort te kunnen blijven bestaan. Dit betekent voor het management dat zij voortdurend bezig is richting te bepalen, bestaande processen te analyseren en optimaliseren, taken, rollen en bevoegdheden te verdelen en voorwaarden te scheppen voor medewerkers zodat ze gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen en datgene te doen wat de organisatie van ze verlangt.

Organisatie-
verandering
is
Cultuur-
verandering

Dan hebben we het dus over een transformatie, die gedefinieerd kan worden als een innerlijk gewilde en toegelaten omslag in denken, voelen en handelen. En daar ligt meteen de kern: Gedragsverandering is een keuze gebaseerd op intrinsieke motivatie. Het is 1 ding als je er zelf voor kiest je te ontwikkelen en een opleiding te volgen. Het is een ander ding als op directieniveau wordt besloten dat het tijd is om ingrijpende veranderingen door te voeren en dat iedereen daaraan mee ‘moet’ doen.. Dus hoe krijg je dat als organisatie voor elkaar?

Voor organisatie empowerment is leiderschap empowerment en persoonlijk empowerment nodig

Voor leiders betekent dit, dat zij:

 • een heldere missie en visie formuleren, gebaseerd op gezamenlijke normen en waarden
 • krachtige communicatie tonen, die zich kenmerkt door helderheid, transparantie, koersvastheid, consistentie en continuïteit
 • zorgen voor veiligheid, inspiratie, uitdaging, motivatie en mandaat

Voor medewerkers betekent dit, dat zij:

 • proactief en initiatiefrijk zijn als het gaat om het behalen van gezamenlijke resultaten
 • krachtige communicatie tonen (zij spreken hun wensen, behoeftes en verwachtingen uit, luisteren, maken heldere afspraken  en geven elkaar en hun leidinggevenden feedback)
 • zelfreflectie en zelfbewustzijn tonen

Vragen op management niveau:

 • Hoe creëren wij een sfeer van veiligheid en vertrouwen?
 • Waar en hoe sturen wij, interveniëren wij, helpen wij, inspireren wij, delegeren wij?
 • Hoe gaan we om met tegenslagen, onzekerheid, weerstand of onwil?
 • Hoe vinden wij een balans tussen resultaatgericht en mensgericht leiderschap?
 • Wat vraagt dit van ons persoonlijk leiderschap?
 • Hoe doen wij dit als MT?
 • Wat hebben we van elkaar nodig?
 • Hoe kunnen wij gebruik maken van elkaars kwaliteiten?
 • Hoe communiceren wij effectief met elkaar en met onze teams?
 • Hoe laten wij voorbeeldgedrag zien?

Vragen op medewerkers niveau:

 • Wat zijn mijn behoeftes, ambities en wensen?
 • Wat zijn mijn persoonlijke doelstellingen als het gaat om mijn functie en carriere?
 • Welke verwachtingen heb ik met betrekking tot de rol van mijn manager?
 • Wat mag mijn manager van mij verwachten: waaraan committeer ik mij?
 • Welke afspraken kan ik maken?
 • Wat zijn mijn kwaliteiten en talenten en hoe zet ik die in voor mijn team?
 • Welk gedrag is minder effectief als het gaat om samenwerking?
 • Hoe minimaliseer ik de impact daarvan?
 • Wat is mijn potentieel en hoe kan ik mij ontwikkelen?
 • Welke middelen heb ik nodig?
 • Wat heb ik nodig om effectief te communiceren (informeren, uitspreken, feedback geven, luisteren)

Wat krijg je?

Co-creatie

Wij gaan uit van het huidige moment. Dat betekent dat we geen jaarprogramma bouwen, maar dat het programma zich door het jaar heen ontvouwt in overleg met de opdrachtgever en de projectgroep. Wij geloven in co-creatie en maken gebruik van de kennis die er in jouw organisatie is. Tussentijds wordt voortdurend afgestemd.

Stevige voorbereiding

Je kunt pas iets oplossen als het probleem helder is en op grond daarvan de vraag zichtbaar wordt. Zonder heldere vraag gaan wij niet aan de gang. In de voorbereidingsfase wordt de huidige situatie beschreven, worden wensen en doelen geïnventariseerd, wordt een projectgroep geformeerd en stoppen we de thermometer in de organisatie: Wat leeft er? Wat wringt er? Wat wil tevoorschijn komen?

Een goed begin is het halve werk

Door middel van een event, een kick-off waarbij de hele organisatie betrokken is, creëren we transparantie, energie en motivatie om samen een reis te gaan maken waar iedereen in gelooft.

Intensieve sprints

Met uitdagende oefeningen, op unieke locaties, met externe gasten die hun expertise inzetten om het potentieel van de hele groep te activeren zorgen wij voor rijke leerervaringen.

Deze sprints hebben thema’s die samen bepaald worden. Voorbeelden zijn persoonlijk leiderschap, leiderschap, samenwerking.

70-20-10

Op grond van het principe dat leren vooral in de praktijk gebeurt organiseren wij intervisiesessies en on-the-job opdrachten, die eventueel met behulp van een digitaal platform gemonitord worden.

Powerworkshops

Op grond van vaardigheden die tot dan toe naar boven komen als onvoldoende ontwikkeld, organiseren wij ‘workshops’ waar management en medewerkers van verschillende afdelingen met elkaar korte powerworkshops krijgen, afgestemd op hun persoonlijke leerdoelen. Dit vergroot ook het begrip voor elkaar en bevordert de ketensamenwerking.

Persoonlijke begeleiding

Wij geloven in intensieve persoonlijke begeleiding en werken met coachtrajecten. Iedereen die extra begeleiding wil kan dat krijgen in de vorm van coachgesprekken.

Borging

Wij besteden veel aandacht aan borging en nazorg: wat heb je nodig om de resultaten duurzaam en blijvend te laten zijn? Wij adviseren.


Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2020

Thema door Anders Norén